เคล็ดลับความเชื่อ -

ตำนาน ความเชื่อ พุทธทำนายของพระพุทธเจ้า 04/05/2565 (15:15)

ตำนาน ความเชื่อ พุทธทำนายของพระพุทธเจ้า

 

 ในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิวัฒนาการและองค์ความรู้ของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถึงแม้จะมีหลายๆครั้งที่ผู้คนใช้วิวัฒนาการในการดำรงชีวิต แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้อย่างเต็มที่ เช่น เรื่องความเชื่อ เพราะความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการทำนายฝัน  วันนี้นาคาพยากรณ์ขอพูดถึง ตำนาน พุทธทำนาย ที่พระพุทธเจ้าได้ทำนายความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล ที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินนิมิตชาดก มาให้ได้อ่านกัน แต่ละความฝันมีความเชื่อว่าเป็นการหยั่งรู้ถึงอนาคตประเทศไทยล่วงหน้า ซึ่งระยะเวลาผ่านมา 2500 ปี หลายๆเรื่องก็เคยเกิดขึ้นมาจริงแล้ว เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าบอกอะไรกับเราบ้าง

 

พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์ในราตรีกาล ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็น พระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง ถึง 16 ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม และครั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทำนาย พวกพราหมณ์ปุโรหิต ก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย 3 ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายัญสัตว์ เพื่อสะเดาะเคราะห์ เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีทราบเรื่องเข้า จึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้า

 

พุทธทำนาย01

 

ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไป และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2500 ปี เมื่อศาสนาเสื่อมลง (กล่าวกันว่า อายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดม ยืนยาวเพียง 5,000 ปี หลังจากนั้น ต้องรอยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์)

 

ตำนาน ความเชื่อ พุทธทำนายของพระพุทธเจ้า

ตำนานพุทธทำนายที่หนึ่ง มนุษย์จะไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ฝนฟ้าจะแล้ง ทุพภิกภัยจะเกิดขึ้น คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน มีเสียงคำรณกระหึ่ม แต่แล้วไม่ตก กลับเลยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉันนั้น

 

ตำนานพุทธทำนายที่สอง มนุษย์แม้มีอายุเยาว์ มีวัยยังไม่สมบูรณ์ ก็จะมีราคะกล้าและสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย และจะมีลูกแต่เด็กๆ เหมือนกับต้นไม้เล็กๆ แต่มีผลแล้ว

 

ตำนานพุทธทำนายที่สาม ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบผู้ใหญ่จะเสื่อมถอย คนเฒ่า คนแก่ พ่อ แม่ เมื่อหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ ก็ต้องง้อประจบเด็กๆ

 

ตำนานพุทธทำนายที่สี่ เมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้มีสติปัญญา ความรู้ กลับไปมอบยศศักดิ์ให้แก่คนที่อ่อนหัด ด้อยประสบการณ์ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆ ก็ไม่สำเร็จ

 

พุทธทำนาย02

 

ตำนานพุทธทำนายที่ห้า ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรม ตั้งคนพาล หรือคนไม่มีศีลธรรมไว้ในตำแหน่งที่มีผลต่อผู้อื่น คนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษ แต่จะตัดสินคดีต่างๆ ตามใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่าย

 

ตำนานพุทธทำนายที่หก ต่อไปคนมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำ หรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

 

ตำนานพุทธทำนายที่เจ็ด ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล ลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว เที่ยวเตร่ ประพฤติทุศีล แล้วจะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้ หรือให้ชายชู้

 

ตำนานพุทธทำนายที่แปด ในอนาคตเมื่อศาสนาเสื่อม คนเป็นใหญ่ หรือมีอำนาจจะเบียดเบียน หรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า คนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนหารายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น

 

ตำนาน03

 

ตำนานพุทธทำนายที่เก้า ต่อไปเมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ รีดนาทาเร้น หรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมืองก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดน ทำให้ที่นั้นๆ มีความมั่นคง

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบ ในอนาคตเมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้น ก็จะทำให้ฝนฟ้าอากาศไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบเอ็ด ต่อไปภายภาคหน้าพระภิกษุอลัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ และความโลภ กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบสอง ต่อไปภายหน้าคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ กลับจะได้รับความเชื่อถือ

 

พุทธทำนาย04

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบสาม ต่อไปภายหน้าถ้อยคำของคนที่ควรได้รับความเชื่อถือ จะไม่ได้รับความเชื่อถือ

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบสี่ ต่อไปภายหน้าเมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก และถูกก่นด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบห้า ในอนาคตผู้มีตระกูลต้องเที่ยวประจบ สวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูล เหมือนหงส์ทองแวดล้อมด้วยกา

 

ตำนานพุทธทำนายที่สิบหก ต่อไปภายหน้าคนชั่ว หรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจ และใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้าย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องหลบหนีซ่อนตัวจากภัยร้าย เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ

 

หลังจากที่ได้อ่าน ตำนานพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็อดคิดไม่ได้ว่าในสมัยนั้นทำไมพระเจ้าปเสนทิโกศลถึงได้มีความฝันและพระพุทธเจ้าตีความหมายของฝันได้เป็นเช่นนี้  หรือเป็นเพราะเทวดาดลใจ ให้พระองค์ฝันแปลกประหลาด เพื่อพระพุทธเจ้าจะได้ฝาก พุทธทำนาย เป็นคำพยากรณ์อันอมตะไว้ ซึ่งทั้ง 16 ข้อ พุทธทำนาย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน หรือนี่อาจจะเป็นเพียงกุศโลบาย เตือนสติ เตือนใจให้ชาวพุทธประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกัน

 

ได้อ่านเรื่องพุทธทำนายไปแล้ว ทำให้นึกถึงเรื่อง ตำนาน การสร้างโลกแบบไทย ที่จะทำให้คุณต้องอึ้งในตำนานเหล่านี้ และถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของตำนานความเชื่อ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถอ่านกันต่อได้ที่เว็บไซต์นาคาพยากรณ์ หรือติดตามข่าวสาร เลขเด็ดในงวดถัดไปได้ที่หน้าแฟนเพจนาคาทีวี 

 

lemonyouness : รายงาน

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง