เคล็ดลับความเชื่อ -

บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา 2565 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต 03/07/2565 (18:24)

บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา 2565 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

 

นาคาพยากรณ์ ขอนำบทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นการส่งบุญต่อให้กับพุทธศาสนิกชนนำไปสวดมนต์เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ซึ่งในปี 2565 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม และเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี นับเป็นวันสำคัญมากในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

 

อาสาฬหบูชา

 

บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา

 

(หันทะ มะยัง อาสาฬหะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส)

อาสาฬหะปุณณะมายัง โย สัทธัมโม โหติ เทสิโต เตนุปปันโน ปะฐะโม สังโฆ โกณฑัญโญ พุทธะสาสะเน

ธัมมะจักโกติ นาเมนะ วิสสุโต จะ ปะวัตติโต ตัสสัตโถ อัฏฐะโก มัคโค จัตตาริ เจวะ สัจจานิ

เอเตสัง เทสะเนเนวะ อุปปันนัง ระตะนัตตะยัง พุทโธ ธัมโม ภิกขุสังโฆ สัมปันนา พุทธะสาสะเน

เปเสสิ ภะคะวา สังเฆ กาตุง โลกานะ สังคะหัง ละภิงสุ พะหุกา สัตตา โอกาสัง ปัตตุ นิพพุติง

ปัณณะระสี อะยันทานิ สัมปัตตา อะภิลักขิตา ทีปะปุปผาทิหัตถา จะ หุตวา อิธะ สะมาคะตา

ปะทักขิณัง กะริสสามะ ติกขัตตุง คะรุเจติยัง ภะคะวา ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัง สักการัง อิมัง

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา สัพเพ สัตตา ปุญญะภาคา นิททุกขา นิรุปัททะวา

อะระหันตา ปะพุชฌันตุ สะทา โคตะมะสาวะกา การุญญัญจะ อุปาทายะ ภะคะวา ปะฏิคัณหาตุ

สักกาเร อิเม มัยหัง หิตายะ จะ สุขายะ จะ จิรัง ติฏฐะตุ สัทธัมโม ตะถาคะตัปปะเวทิโต

สัมมาธารัง ปะเวสสันโต กาเลเทโว ปะวัสสะตุ วุฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง ฯ

 

บทสวดมนต์ เวียนเทียนสำหรับวันพระใหญ่

 

ประเพณีการ “เวียนเทียน” นั้นมีจุดประสงค์เพื่อบูชาและระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยจะมีขึ้นใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะสวดบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ในขณะที่เวียนเทียน มีบทสวดดังนี้

 

บทสวดมนต์ เวียนเทียนรอบรอบที่ 1 เพื่อระลึกถึงพระพุทธ

 

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

 

บทสวดมนต์ เวียนเทียน รอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรม

 

“สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ”

 

บทสวดมนต์ เวียนเทียน รอบที่ 3 ระลึกถึงพระสงฆ์

 

“สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ”

 

วันอาสาฬหบูชานอกจากการท่องบทสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนเทียนแล้วนั้น เราก็ยังจะต้องหมั่นประพฤติปฎิบัติตนให้อยู่ใน ศีล 5 ไม่เพียงทำแค่วันพระใหญ่เท่านั้น ต้องหมั่นทำความดีในทุก ๆ วัน ละเว้นจากความชั่ว ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกัน เป็นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้ามักจะบอกเสมอว่าให้ชาวพุทธทุกคนมี ทาน ศีล ภาวนา แล้วชีวิตจะพบเจอกับความสุขและความสำเร็จในภายภาคหน้าต่อไป  

 

นอกจากนั้นแล้วใครที่กำลังมองหา บทสวดมนต์ก่อนนอน เพียงแค่มีเวลา 5 นาที จะช่วยให้นอนหลับฝันดี จิตใจผ่องใส อ่านบทสวดมนต์กันต่อเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์นาคาพยากรณ์ หรือติดตามเคล็ดลับเสริมมงคลชีวิตของคุณได้ที่หน้าแฟนเพจนาคาทีวี

 

 

Lemonbee : รายงาน


แท็กที่เกี่ยวข้อง