เคล็ดลับความเชื่อ -

ทำบุญเสริมดวงเพิ่มอานิสงส์ด้วยการถวายเทียนพรรษา พร้อมคำกล่าวถวาย 06/07/2565 (17:09)

ทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายเทียนพรรษา ควรถวายวันไหน ใช้บทสวดอะไร มีอานิสงส์อย่างไรบ้าง

 

ทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายเทียนพรรษา

 

เสริมดวงการทำบุญด้วยการถวายเทียนพรรษาในปี 2565 นี้ ต้อง ถวายเทียนพรรษาวันไหน กล่าวคำถวายเทียนพรรษาอย่างไร หรือต้องถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยบทไหน และมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง นาคาพยากรณ์ นำสาระดีๆมาฝากบรรดาสายมูให้ได้รู้กันอีกเช่นเคยค่ะ เนื่องจากใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้ว ใครที่เป็นสายบุญหรือเตรียมไปทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษานี้ มาติดตามกันได้เลยค่ะว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วการถวายเทียนพรรษาจะได้อานิสงส์ด้านใดบ้าง ไปดูกันค่ะ

 

การถวายเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา ถวายวันไหน

 วันเข้าพรรษา 2565 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เมื่อถึงวันเข้าพรรษาในแต่ละปี พระสงฆ์ในนิกายเถรวาทก็จะอธิษฐานพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น จึงมักเรียกกันว่า “จำพรรษา”  ในอดีตมีเรื่องเล่าว่าในระหว่างวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้ และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน วัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียน ญาติโยม จึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการทำบุญเสริมดวง จึงเป็นที่มาของการ “แห่เทียนเข้าพรรษา” นั่นเอง

 

ที่มาของวันเข้าพรรษานั้น สืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาล พระสงฆ์ได้จาริกไปโปรดสัตว์ในที่ต่างๆ ตามหน้าที่ของสงฆ์ แต่ชาวบ้านบางกลุ่มตำหนิว่าพระสงฆ์ได้เหยียบพืชและข้าวกล้าต่างๆ ของตนเสียหาย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงให้ภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาหน้าฝน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

 

 • ปุริมพรรษา หรือ วันเข้าพรรษาแรก เริ่มต้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (แต่ถ้าปีไหนมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง) และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
   
 • ปัจฉิมพรรษา หรือ วันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

 

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้ไฟฟ้าแล้ว ทำให้หลายคนหันมาเสริมดวงด้วยการถวายหลอดไฟ โคมไฟ หรือไฟฉายแทน แต่ทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาก็ยังคงเป็นที่นิยม เพราะใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น จุดธูปเทียนภายในวัด หรือว่าวัดบางแห่งก็อาจจะยังขาดแคลนไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงในปัจจุบันการถวายเทียนเข้าพรรษา ก็ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาวไทย และเป็นการทำบุญเสริมดวงชะตาอย่างหนึ่งอีกด้วย

 

 

ถวายเทียนพรรษา

 

 

คำถวายเทียนพรรษา 

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

 

คำแปล คำถวายเทียนพรรษา 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

เสริมดวงด้วยการการถวายเทียนพรรษา มีอานิสงส์อย่างไร    

 

 1. ทำให้เป็นผู้มีปัญญา คิดอะไรเรียนอะไรก็มีสติปัญญารุ่งเรือง แจ่มใส 

 2. ทำให้ชีวิตสว่างไสวไม่อับจน รุ่งเรืองประดุจแสงเทียน

 3. เมื่อเจออุปสรรคปัญหาใดๆ จะคลี่คลายไปได้ เสมือนเทียนที่ส่องสว่างทำลายความมืดให้หมดไป

 4. มีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดีแวดล้อม

 5. เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

 6. เมื่อจากโลกนี้แล้วไปจะมีรัศมีกายทิพย์อันสว่างไสว 

 7. เมื่อถึงอายุขัย ย่อมเป็นผู้ไปสู่สุคติ 

 8. เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดทิพยจักขุญาณ ดังเช่น พระอนุรุทธะ ที่เป็นผู้เลิศในทิพยจักขุญาณ (ตาทิพย์) เนื่องจากเคยถวายประทีปไว้มากในอดีตชาติ 

 

ถวายผ้าอาบน้ำฝน

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน สวดอย่างไร มีอานิสงส์อย่างไร

การ "ถวายผ้าอาบน้ำฝน" ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวพุทธยังนิยมถวายกัน เชื่อว่าเป็นการทำบุญเสริมดวงอีกวิธีหนึ่ง ในสมัยก่อนมีความสำคัญในฐานะผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำฝน แต่ในปัจจุบันที่มีห้องน้ำมิดชิดแล้ว ก็ยังคงถวายกันอยู่ โดยบางแห่งก็ดัดแปลงเป็นการถวายผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวแทน โดยมักถวายกันก่อนเข้าพรรษา

ดังที่พระพุทธองค์เคยตรัสว่า "ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ" จึงเชื่อกันว่าการถวายผ้าอาบน้ำฝนจะทำให้เป็นผู้มีวรรณะงาม แม้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็จะบังเกิดกายทิพย์ที่มีรัศมีแห่งบุญสว่างไสวอย่างยิ่ง

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมคำแปล

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)

 

 เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง

ตั้งแต่ในอดีตที่เคยมีการถวายเทียนพรรษา มีความเชื่อว่า จะเสริมดวงให้ชีวิตดีรุ่งเรืองโชติช่วงเหมือนดังแสงไฟจากเทียน หากเจอปัญหาก็จะพบทางออกที่เป็นเหมือนแสงสว่างของเทียน ต่อมาก็ได้มีการถวายเทียนเพื่อเป็นการเสริมดวงความรัก โดยนิยมถวายเป็นคู่ เพราะเชื่อว่าแสงเทียนจะช่วยส่องสว่างในชีวิตเสริมให้ดวงความรักดีขึ้น มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น ทั้งนี้สำหรับคนโสดก็จะทำให้พบเจอแต่เรื่องดีๆ หรือเจอกับเนื้อคู่ในเร็ววันนั่นเอง 

 

อย่างไรก็ดีตั้งแต่ในอดีต ผู้คนนิยมถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ส่องสว่างขณะจำพรรษาอยู่ที่วัด เชื่อว่าการถวายเทียน จะช่วยให้ชีวิตโชติช่วง พบเจอแต่เรื่องดีหรือจะถวายหลอดไฟก็ได้ แต่เเนะนำให้ถวายเทียนพรรษามากกว่าเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายด้าน และจะทำให้ได้อานิสงส์ตามที่กล่าวมานี้ เพียงปีละ 1 ครั้งเพื่อเสริมดวงชะตาและให้แสงสว่างนำทางชีวิตไปให้ทางที่ดี

 

 

หากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับการเสริมดวง หรือเรื่องราวดีๆวันดีๆฤกษ์มงคล หรือเคล็ดลับการทำบุญในวันสำคัญต่างๆ หรือบทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา 2565 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ นาคาพยากรณ์ และแฟนเพจ นาคาทีวี นะคะ ไปกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสาร เคล็ดลับดีๆที่สายมูควรรู้ พร้อมแนวทางเลขเด็ด เลขดังจากอาจารย์หลากหลายสำนัก รวบรวมมาไว้ให้คุณอย่างครบครันก่อนใครในที่เดียว !

 

 

 

นายาลิซ่า : รายงาน

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง